Fysioterapi for vaksne

Fysioterapeutane tilbyr undersøking og tiltak til deg som har utfordringar med bevegelse og aktivitet. Dei arbeider saman med deg for å finne tiltak og gode løysingar. Målet er å redusere risikofaktorar som kan føre til nedsett helse. 

 Dette kan du få hjelp til

  • Vurdering og opptrening av fysisk funksjonsnivå
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
  • Rehabilitering av vaksne og eldre – heime og på institusjon
  • Rettleiing av brukarar, pårørande og anna helsepersonell

Kven kan få tenesta?

Det er ikkje nødvendig med tilvising for å få hjelp. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeut per telefon.

Prisar

Det er eigendel for undersøking og behandling hos fysioterapeut. Det gjeld  hos kommunalt tilsette fysioterapeutar og fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot.  Det inneber òg fysioterapi utført i heimen/omsorgsbustaden.  Faktura for fysikalsk behandling, frå Stad kommune, vert sendt i etterkant av behandlinga.

Det er fritak frå eigendel for barn under 16 år, personar med godkjent yrkesskade og for pasientar som er på institusjon.

Eigendelar for fysioterapi gjeld i opptening til frikort for helsetenester. Melding om at du har vedtak på Frikort kjem på sms eller epost.  

Informasjon om eigendel for fysioterapi

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om fysioterapi for vaksne, kan du kontakte avdelingsleiar for fysio- og ergoterapi i Stad kommune eller ein av dei andre fysioterapeutane.

Kontakt

Berit Heien Heggen
Avdelingsleiar fysio-og ergoterapi / fysioterapeut
E-post
Telefon 95 07 94 28
Kari Svarstad
Fysioterapeut
E-post
Mobil 45 63 65 34
Mari Øyen Hafsås
Fysioterapeut
E-post
Mobil 91 82 99 48
Emilie Nyheim
Fysioterapeut område Selje og Bryggja
E-post
Telefon 90 19 04 04