MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Følgjekort

Følgjekort

Dersom du har nedsett funksjonsevne og treng bistand til mange daglege gjeremål, kan du søkje om å få følgjekort. Kortet gir den personen som følgjer deg rabatt på kultur- og fritidsarrangement i kommunen, samt til ein del offentlege transportmidlar. Eigaren av kortet betaler sjølv gjeldande pris. Målet med ordninga er å førebyggje isolasjon og medverke til auka livskvalitet. 

Kva omfattar ordninga?

Alle kommunale bygg, arrangement og aktivitetar i kommunal regi er omfatta av ordninga. I tillegg godtek enkelte lag, organisasjonar og bedrifter ordninga. Følgjekortet skal gjelde i heile landet der arrangørar har akseptert ordninga. Følgjekortet vert gitt til søkjar personleg.

Krav til søkjar

Følgjekortet er for menneske med nedsett funksjonsevne. Du må bu i Stad kommune.

Søknad

Søknad om følgjekort sender du til Stad kommune. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene vert handsama fortløpande.

Søk om følgjekort her 

Sende søknad i papirversjon (DOCX, 24 kB)

Om du ikkje får levert søknaden digitalt kan du laste ned søknadsskjema, fylle ut, printe og sende pr. post ev. levere på rådhuset. 

Søknadsbehandling

Kommunen skal tildele følgjekort etter gjeldande retningslinjer som er utarbeidd av Statens råd for funksjonshemma. Kommunen innhentar alle opplysningar som er nødvendige for å avgjere saka. Det vert fatta eit vedtak. Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg og innan fire veker.

Du kan klage på vedtaket. Klage skal sendast til Stad kommune innen tre veker frå motteke vedtak.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om følgjekort kan du ta kontakt med saksbehandlar i Strategi og samordning.

Meir informasjon om følgjekort

Kontakt

Ragna Haaland
rådgjevar
E-post
Mobil 906 01 218
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00

Adresse

Stad kommune, Rådhusvegen 11

6770 Nordfjordeid