Følgjekort

Følgjekort

Dersom du har nedsett funksjonsevne og treng bistand til mange daglege gjeremål, kan du søkje om å få følgjekort. Kortet gir den personen som følgjer deg rabatt på kultur- og fritidsarrangement i kommunen, samt til ein del offentlege transportmidlar. Eigaren av kortet betaler sjølv gjeldande pris. Målet med ordninga er å førebyggje isolasjon og medverke til auka livskvalitet. 

Kva omfattar ordninga?

Alle kommunale bygg, arrangement og aktivitetar i kommunal regi er omfatta av ordninga. I tillegg godtek enkelte lag, organisasjonar og bedrifter ordninga. Følgjekortet skal gjelde i heile landet der arrangørar har akseptert ordninga. Følgjekortet vert gitt til søkjar personleg.

Krav til søkjar

  • Når du søkjer, må det kome tydeleg fram i søknaden ditt behov for følgje
  • Du må bu i Stad kommune
  • Nedre aldersgrense er 8 år
  • Følgjekortet er tidsavgrensa til maksimalt 5 år
  • Du må levere legeerklæring saman med søknad. Legen må begrunne ditt behov for følgjekort. 
  • Du må sende med passfoto
  • Du må søkje på nytt før følgjekortet går ut på dato
  • Du må melde frå til kommunen ved endringar i eigen situasjon

Søknad

Søknad om følgjekort sender du til Stad kommune. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene vert handsama fortløpande.

Søk om følgjekort her 

Sende søknad i papirversjon (DOCX, 24 kB)

Om du ikkje får levert søknaden digitalt kan du laste ned søknadsskjema, fylle ut, printe og sende pr. post ev. levere på rådhuset. 

Søknadsbehandling

Kommunen skal tildele følgjekort etter gjeldande retningslinjer som er utarbeidd av Statens råd for funksjonshemma. Kommunen innhentar alle opplysningar som er nødvendige for å avgjere saka. Det vert fatta eit vedtak. Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg og innan fire veker.

Du kan klage på vedtaket. Klage skal sendast til Stad kommune innen tre veker frå motteke vedtak.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med sakshandsamar i heimetenesta, Sandra Kriken Eikenes.

Kontakt

Sandra Kriken Eikenes
Avdelingsleiar/sakshandsamar heimetenesta, Nordfjordeid
E-post
Telefon 412 82 619
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00

Adresse

Stad kommune, Rådhusvegen 11

6770 Nordfjordeid