Oklafond

Søk støtte frå Stad kommune sitt Oklafond

Kompensasjonsmidlane skal brukast innanfor det geografiske området som pr. 1. august 2022 har postnummer 6750.

Kven kan søke?

 • Lag og foreiningar
 • Stiftelsar
 • Organisasjonar
 • Bedrifter*
 • kommunen*

*For bedrifter og kommunen blir støtta gitt til prosjekt med ålmennyttig formål/arrangement og som fell inn under tilskotsformer som nemnt under. Søkjar må ha eit organisasjonsnummer.

Kva det ikkje kan søkast støtte til

 • Støtte blir berre gjeve som tilskot, og kan ikkje nyttast til sanering av gjeld.
 • Faste driftskostnader.
 • Tiltak som ligg under kommunen sine drift- og sektorsutgifter samt lovpålagde oppgåver

 

Krav til søknad

Søknader skal innehalde finansieringsplan med kostnadsoverslag og budsjett, beskriving av formålet og prosjektet samt framdriftsplan. Løyve frå grunneigar må ligge ved søknaden, der dette kan vere relevant. Tiltak som krev søknad etter plan- og bygningsloven, skal vere godkjent av Stad kommune før søknad vert godkjend. 

Tilskotsform

Kompensasjonsmidlane kan disponerast til infrastrukturtiltak knytt til , næringsliv, fritidsinteresser, eller sosiale formål av allmenn karakter. Slik som:

 • Avbøtande tiltak 
 • Stadutvikling 
 • Kulturtiltak 
 • Aktivitetstiltak 
 • Friluftsliv - Idrett- og nærmiljøanlegg 
 • Tiltak særleg retta mot born, ungdom og eldre som fremjar trivsel og folkehelse 
 • Prosjekt som skaper stoltheit og identitetsfølelse 
 • Utvikling av eksisterande og etablering av nye møteplassar 
 • Stiar og turløyper 
 • Infrastrukturtiltak knyta til bulyst 

Kompensasjonsmidlane er i hovudsak ein delfinansieringsordning, men ein kan søke om 100% finansiering.

Kompensasjonsmidlane blir lyst ut i løpe av 4. kvartal etter at Stad kommune har mottatt midlane. 

Opprett søknad

For hjelp og veiledning ta kontakt med Arild Vonheim arild.vonheim@stad.kommune.no eller Hanne Marie Utvær hanne.marie.utver@stad.kommune.no.