MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

SMIL - midlar

SMIL - midlar

Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er fastsett av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova) §§ 3 og 18.  

SMIL-midlar