Kommunal forvaltningsplan for hjort 2021-2023

Alle kommunar som har opna for jakt på hjortevilt, skal setje opp kommunale mål for bestanden. I Stad kommune er dette hjort i "Forvaltningsplan hjort 2021-2023, vedteken av kommunestyret 25.03.2021.

Forvaltningsplanen gjev ei oversikt over hjortebestanden i Stad kommune. Den er oppbygd slik at fyrste delen samlar tilgjengeleg informasjon om hjorten og omtalar utviklinga fram til dagens situasjon for hjortebestanden. Andre halvdel av planen er dei kommunale måla.

Måla i den kommunale forvaltningsplanen vil sette rammene for den målretta tildelinga av fellingskvotar til vald utan bestandsplanar. Samstundes vil den òg vere styrande for vald med eigne forvaltningsplanar sidan måla for dei einskilde vald ikkje kan vere i strid med dei kommunale måla.

 

Lenke til vedlagt plan (PDF, 2 MB)