Kommuneplan arealdel

Stad kommune sine arealplanar og reguleringsplanar er førande for kva arealet i kommunen kan nyttast til. 

Planstatus

For å finne ut kva som er planstatus for din eigedom, kan du gå inn på kartløysinga vår Stadinnbyggar.

Arealplanar

Stad kommune består av tidlegare Eid kommune og Selje kommune, i tillegg til Bryggja skulekrins i tidlegare Vågsøy kommune. Fram til samla kommuneplan for Stad kommune er vedteken, er det kommuneplanane for dei tre 'delane' av den nye kommunen som gjeld. I tillegg har vi i 2022 vedteke kommunedelplan for sjøareala. Planane er lenka til nedanfor. 

Kommuneplanen for tidlegare Eid
Kommuneplanen for tidlegare Selje
Kommuneplanen for Bryggja krins 
Kommunedelplan for sjøareal

Reguleringsplanar

Reguleringsplanar fastsett korleis område kan brukast og kva som kan byggast der. 

Her finn du ei oversikt over reguleringsplanar i Stad kommune:

Reguleringsplanar Stad kommune