Klimabudsjett

Klimabudsjettet er Stad kommune sitt styringsverktøy for å redusere klimagassutslepp og sikre ei heilskapleg oppfølging av kommunen sitt klimaarbeid. 

Saltn'Wax

Klimabudsjettet vart utarbeidd første gang for 2022 og er integrert i handlingsprogrammet til økonomiplanen. 

I klimabudsjettet er det presentert tiltak som kan bidra til å redusere Stad kommune sine klimagassutslepp. Tiltaka gjeld for kommunen si eiga verksemd, men er òg retta mot kommunen sine innbyggjarar og næringsliv.

Sjå klimabudsjettet her: 

Klimabudsjett 2024

Klimabudsjett 2023

Klimabudsjett 2022