Årsplan

Barnehagane i Stad kommune samarbeider tett om å gje eit mest mogleg likeverdig tilbod til alle barna våre og familiane deira. Årsplan for barnehage vil i hovudtrekk gå over tre år, for å sikre personalet grunnlag til å handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Dette skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppene.

Årsplan for barnehage 2022-2025 (PDF, 600 kB)