Pris og betaling

Pris og betaling

Stad kommune nyttar maksimalsatsar for foreldrebetaling. Satsane er statleg regulert. Ein heiltids barnehageplass kostar 3.050  kroner per månad (frå 01.08.2022). Har du fleire barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få ein lavare pris.

For heiltidsplass betalar du for elleve månedar i året. Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen. 

Prisar for barnehageplass
Barnehageplass 01.08.2022
100 % plass kr 3.050
80 % plass kr 2.440
60 % plass kr 1.830
Ekstra dagar utover avtalt opphaldstid kr 310
Matpengar/ ekstra måltid (100% plass) kr 360
Matpengar/ ekstra måltid 80 % plass kr 288
Matpengar 60 % plass kr 216

30% søskenmoderasjon for søsken nr 2 og 50% frå og med søsken nr 3 (søskenmoderasjon gjeld kun for plass)

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Familiar som samla tente mindre enn 559 167 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehageplass, og ikkje meir enn seks prosent av samla årsinntekt for barnehagetilbodet (sjå regeleverket Udir)

Vi behandlar søknader gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 1. juli. Har du barn i privat barnehage skal du bruke det same søknadsskjemaet for lågare foreldrebetaling som for kommunale barnehagar.
 

Her finn du brukarveiledning korleis du søkjer om lågare foreldrebetaling

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det for eitt barnehageår om gongen. Du må derfor søke på nytt kvart barnehageår. 
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.
     

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar som bur i husstandar med lav inntekt har rett til 20 timar gratis opphald  pr. veke. Husstandar som har ei samla brutto inntekt under 598 825 kroner kan søke om dette(pr 01.08.2022). Alle som har rett til gratis kjernetid, har også rett til redusert  foreldrebetaling.

Inntekter som skal reknast med

Foreldrebetalinga skal reknast ut frå husstanden si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. Ein husstand kan vere ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet er folkeregistrert.

Har du fleire barn i barnehage?

Dersom du har fleire barn i barnehage, gjeld søskenmoderasjon for dei andre barna etter gjeldande reglar.

Forskrift og vedtekter

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Fagavdeling for skule og barnehage administrerar fakturarutinene for dei kommunale barnehagane.

Betalingsfrist er den 20. kvar månad. Hvis du ikkje har oppretta e-faktura eller avtalegiro, vert faktura sendt til adressa i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høgre på fakturaen. Dei private barnehagene har eigne fakturaordningar.

KID er påført alle fakturaer som vert sendt ut – også e-faktura, og det er viktig at dette er påført alle betalingar.

Innbetaling skal kun skje til kommunens konto 3720.18.44968. 

Spørsmål angående kommunal fakturering kan rettast til administrasjonen i si fagavdeling for skule og barnehage.

 

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 979 90 441