MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Pris og betaling

Pris og betaling

Stad kommune nyttar maksimalsatsar for foreldrebetaling. Satsane er statleg regulert. Ein heiltids barnehageplass kostar 3135 kroner per månad. Har du fleire barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få ein lavare pris.

Prisen gjeld frå 1. januar til 31. juli 2020. Betalingssatsane for andre halvår blir endra i tråd med nye vedtekter frå 15. august 2020.

For heiltidsplass betalar du for elleve månedar i året. Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen. 

Prisar for barnehageplass
Barnehageplass 01.01.2020
100 % plass kr 3 135
80 % plass kr 2 508
60 % plass kr 1 881
Ekstra dagar utover avtalt opphaldstid kr 290
Matpengar (100 % plass) kr 170
Ekstra måltid (100 % plass) kr 170

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Familiar som samla tente mindre enn 548 500 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehageplass, og ikkje meir enn seks prosent av samla årsinntekt for barnehagetilbodet. 

Vi behandlar søknader gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 15. juli. Har du barn i privat barnehage skal du bruke det same søknadsskjemaet for lågare foreldrebetaling som for kommunale barnehagar.
 

Her kan du søke om lågare foreldrebetaling

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det for eitt barnehageår om gongen. Du må derfor søke på nytt kvart barnehageår. 
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.
     

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar som bur i husstandar med lav inntekt har rett til 20 timar gratis opphald  pr. veke. Husstandar som har ei samla brutto inntekt under 548 500 kroner kan søke om dette. Alle som har rett til gratis kjernetid, har også rett til redusert  foreldrebetaling.

Inntekter som skal reknast med

Foreldrebetalinga skal reknast ut frå husstanden si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. Ein husstand kan vere ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i husstanden der barnet er folkeregistrert.

Har du fleire barn i barnehage?

Dersom du har fleire barn i barnehage, gjeld søskenmoderasjon for dei andre barna etter gjeldande reglar.

Forskrift og vedtekter

Spørsmål om faktura og betaling for barnehageplass

Fagavdeling for skule og barnehage administrerar fakturarutinene for dei kommunale barnehagane.

Betalingsfrist er den 20. kvar månad. Hvis du ikkje har oppretta e-faktura eller avtalegiro, vert faktura sendt til adressa i folkeregisteret. Det er kundenummer som er e-faktura id, og kundenummeret står oppe til høgre på fakturaen. Dei private barnehagene har eigne fakturaordningar.

KID er påført alle fakturaer som vert sendt ut – også e-faktura, og det er viktig at dette er påført alle betalingar.

Innbetaling skal kun skje til kommunens konto 3720.18.44968. 

Spørsmål angående kommunal fakturering kan rettast til administrasjonen i si fagavdeling for skule og barnehage.

 

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Telefon 57 88 58 20
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Telefon 57 85 93 00
Mobil 979 90 441