Opningstid og kontaktinformasjon

Normal opningstid for SFO er frå 07:30 til 16:30, men kan variere frå skule til skule. Den årlege ordinære opningstida følgjer skuleruta for grunnskulen.
Meir informasjon om dette finn du på skulen si eiga side.

Ved behov kan skulane ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart i august og onsdag, torsdag og fredag både i haust- og vinterferien. 

SFO er open kl. 07.30 – 15.30 i feriar. Det må vere minst 5 påmelde born for at SFO skal vere ope i feriane. 

Kontaktinformasjon til skulen

Du finn kontaktinformasjon til din SFO på skulen si eiga nettside. Gå til skuleoversikt.

Generelle spørsmål kan også rettast til fagavdeling for skule og barnehage ved Anita Sørland Aase og Karin Sandvik Stave.

Tidsskjema

For at kvar enkelt skule skal ha oversikt over når elevane kjem til SFO og når dei blir henta så må det fyllast ut eit tidsskjema for kvar enkelt elev. Dette tidsskjemaet skal fyllast ut umiddelbart etter at de har takka ja til plassen. 

Tidsskjema for skulane i indre

Tidsskjema for skulane i ytre

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41