Stad

Valfag

Valfag

Skuleåret 2022 – 2023 vil alle elevar ved EUS kunne velje mellom 6 ulike valfag. Kva for valfag ein tilbyr ved skulestart, er avhengig av kva valfag elevane vel. Eleven må derfor setje opp fire ulike val. Eleven kan velje ulike valfag kvart år eller same valfag i to eller tre år dersom EUS tilbyr valfaget. Det er ikkje høve til å bytte valfag i løpet av skuleåret. Meir informasjon finn de på www.udir.no eller ved å ta kontakt med EUS. Vi vil her gje ein kort presentasjon av dei ulike valfaga.