Nyhende

Nyhende

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar i 2020 er 25. februar og 31. august! 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i Stad ungdomsråd måndag 27. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i oppvekst og opplæring onsdag 29. februar 2020. Her kan du sjå tilleggssakene.

Det er lagt til eit vedlegg i politisk sak om basseng i Selje som skal handsamast i utvala 28 og 29/1 og i formannskapet 30/1. Her kan du sjå vedlegget.

Stad kommune lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2020.
Om tilskot til tiltak i beiteområde
Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

 

NO KAN DU KOME MED INNSPEL TIL PLANARBEIDET!
Formålet med planarbeidet er framleis å legge til rette for utvikling av attraktive bustadområde i gangavstand til Haugen skule og barnehage. 

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå tilleggssaka