MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Andre gangs offentleg ettersyn av kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune er no lagt ut på høyring med frist for å kome med merknadar 1. september. Du finn plandokumenta her og du kan sende innspel til høyringa her.

Om du har prøvd å sende epost til Stad kommune i tidsrommet 20.juli 15:15 til 21.juli 11:05 og 22.juli 20:50 til 23.juli 09:00 ber vi deg sende den på nytt. Det viser seg at vi har hatt problem med å motta epostar då.

Stad kommune har igangsett kloring av drikkevatnet frå Stadlandet vassverk. Det vert gjort for å fjerne uønska bakterievekst i ledningsnettet. Klor kan gje litt lukt og smak av vatnet. Vatnet er godt drikkande, og koking er ikkje naudsynt. Tiltaket er mellombels og vil pågå fram til vassprøvene syner at vatnet igjen er heilt reint og bakteriefritt.

Årsaka til oppvekst av uønska bakteriar er ikkje funne. Dersom du har mistanke om lekkasjar i terrenget, vil vi gjerne ha tips om det. Gje også beskjed dersom huset ditt er tilkobla ei alternativ vasskjelde, slik at vi får sjekka at der ikkje er innlekkasje av ureinsa vatn.

Kontakt oss på tlf 57885800 om dette. For spørsmål som haster: vakttelefon 90123222.

 Dei to kommande vekene (veke 30 og 31) har vi mykje ledige timar til første dose med koronavaksine. Alle over 18 år (fødde i 2003 eller tidlegare) kan no bestille seg time. Dette gjeld alle som ikkje har fått første vaksinedose enda.

 

Oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet og lenke til timebestilling finn du på denne sida: https://stad.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/legeteneste/informasjon-korona/vaksinering-covid-19-2/

Vi minner om at søknadsfristen for å søkje SFO - skulefritidsordning er 1.august.
 

Les meir om SFO her  

 

Ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommune flyttar denne veka kontoret ut i Eidsgata på Nordfjordeid for 10. sommar på rad.

Frå og med 15.september opnast det for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022.

Søknadsfrist 1.desember 2021

Eid symjehall har sommarope tysdagar og fredagar i veke 28, 29, 30 og 31. 

Velkomen til bading!

 

 

 

 

Med ein skogbruksplan sikrar du deg betre kontroll og oversikt over skogeigedomen din.