MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka oppheva frå søndag 22. mars.

Det er ekstraordinært møte i finansutvalet i Stad torsdag 26. mars kl 9. Det blir lagt opp til virtuelt møte. Her kan du sjå møteinnkallinga.  
 

NAV har laga ein video som kan vere til hjelp om ein må permittere eller vert permittert.

Har du jobb utanfor helse- og omsorgstenestene og har helsefagleg utdanning? Eller har du helsefagleg utdanning og ledig kapasitet for tida? - Då ber vi om at du registrerer deg hos oss.

Om du har spørsmål knytt til situasjonen med spreiing av Koronaviruset, kan du no kontakte Stad kommune sin rådgjevingsteneste

Møte i Stad kontrollutval 27.03.2020 er avlyst grunna virussituasjonen.

Treng du hjelp til handling og levering av matvarer/andre praktiske gjeremål/nokon å snakke med? Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Frivilligsentralane i Stad har tilbod du kan nytte.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §12-10 vedtok utval for areal og eigedom, i møte 10.03.2020, sak 20/032, å leggje Detaljregulering for Leikanger sentrum ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset.