MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Rutinar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Rutinar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Her finn du gjeldande rutiner for besøk på våre bufellesskap, helse- og omsorgsinstitusjonar.

Det er gjort ei ny vurdering i lys av gjeldande risikonivå og smittesituasjon i Stad. Vurderinga er at gjeldane rutiner og retningsliner oppdaterasti henhald til https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/#smittevernraad-ved-besoek-i-sykehjem-med-mange-vaksinerte-beboere

Du kan ikkje kome på besøk dersom du er koronasjuk, har luftvegssymptom eller er i karantene på grunn av kontakt med ein smitta eller reise til utlandet.

Om du har  vore sjuk og blitt testa for covid-19, må du vente med å komme på besøk til du har fått negativt svar på testen og er heilt frisk igjen.

Pårørande eller andre besøkande som har vore i område i Norge med høg førekomst av smitte med covid-19, bør ikkje komme på besøk før 10 dagar etter heimkomst.

Besøkjande bør halde minst 1 meters avstand til alle andre enn den dei besøker. Unntak:

 • Vaksinerte bebuarar kan ha nær kontakt med eit begreinsa antal uvaksinerte besøkjande, desse nærkontaktane må vere dei same over tid. Antal besøkande bør ikkje vere fleire ein nasjonale og lokale bestemmelsar tilseier. Bebuaren bør sjølv bestemme kven som er deira næraste.
 • Dersom både den besøkande og bebuaren er vaksinert, kan dei ha nærkontakt. Nærkontakt med vaksinerte besøkande, kjem i tillegg til dei uvaksinerte besøkende.

Lengda på besøk både ute og inne kan vere inntil to timar.

Alle besøk må avtalast på førehand

For å avtale besøk ringer du vakttelefonen for den aktuelle eininga måndag til fredag i tida mellom kl 11.00 og kl 15.00.

Du vil bli stilt nokre kontrollspørsmål for å sikre at besøket ikkje fører med seg risiko for smitte.

Besøkstider og tal besøkande

Inne: Alle dagar frå kl 11.00 til 13.00 og frå kl 16.00 til 19:00

Føresetnad for antal besøkande innandørs er at det er nok plass på rommet til at alle kan halde ein meters avstand til bebuaren.

Ute: Alle dagar frå kl 11.00 til 20.00

Ved besøk ute er det lettare å halde avstand.

Talet på samtidig besøkande ved heile institusjonen kan verte avgrensa for å sikre at personalet kan følgje opp besøka på ein god måte.

Gjennomføring av besøk

 • Hugs god handhygiene før, under og etter besøket. Dette gjeld også bebuaren.
 • Besøket skal skje på bebuaren sitt rom eller utandørs. Dersom bebuaren er på rom med andre, må det gjerast særskilde avtaler.
 • Personalet møter deg ved avtalt inngang og følgjer deg direkte til bebuaren sitt rom.
 • Under besøket skal du ikkje opphalde deg i fellesareala.
 • Hald minimum ein meters avstand til andre enn den du besøker, og forsøk også å halde ein meters avstand til den du besøker. Du skal unngå nær kontakt ansikt til ansikt, men du kan halde i  handa. Hugs god handhygiene i samband med dette.
 • Du har lov til å ha med gåver, blomar og liknande. Pass på å ha god handhygiene i samband med handtering og overlevering av gjenstandar.
 • Om det er nødvendig å bruke toalettet under besøket, skal toalettet på bebuaren sitt rom nyttast. Ver nøye med handhygiene i samband med dette.
 • Unngå å ta på mange gjenstandar og overflater på rommet. Alle berøringsflater skal reingjerast etter kvart besøk. Personalet kan hjelpe til med dette.
 • Dersom du tek med mat, skal alle utføre god handhygiene før og etter at maten vert servert. De skal bruke eingongsutstyr som skal kastast på rommet etter bruk
 • Det vert ikkje servert mat frå helse- og omsorgsinstitusjonane sine kjøken ved besøk, og ingen besøkande får bruke kjøkena.

Føring av besøksprotokoll

 • Besøkande registrerer ein kontaktperson med namn, telefonnummer og opplysningar om tidspunkt og lengde på besøket.

Etter besøket

 • Dersom du får covid-19-symptom få dagar etter du har vore på besøk, må du varsle institusjonen om dette for å sikre effektiv smittesporing og andre nødvendige tiltak. Gje direkte beskjed til einingsleiar ved helse- og omsorgsinstitusjonen du har besøkt.

Bebuarar på besøk til pårørande utanfor institusjonen.

 • Om besøk utanfor institusjonen skal gjennomførast, må det skje i samsvar med gjeldande nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørande gjer seg godt kjende med desse i forkant.
 • Reglar for handhygiene og ein meters avstand skal haldast også ved slike besøk, og den som organiserer besøket bør halde oversikt over kven som har hatt kontakt med bebuaren.
   

Rutinar for besøk på bufellesskap

Alle bufellesskap i heimetenesta er å vurdere som tenestemottakers private heim. Viser derfor til FHI sine gjeldande anbefalingar for besøk i og utanfor privat bustad. Dette betyr at restriksjonar i forhold til besøkande kun kan besluttast av tenestemottakar sjølv, evt. i samråd med tenesteytar (heimetenesta i dette tilfellet), pårørande og/eller verge.

Ein opplyser også med dette at lokale helsemyndigheiter kan gi eigne anbefalinger basert på smittesituasjon i lokalsamfunnet, og at tenestemottakar må være kjent med dette.