Tillitsvalde

Hovudtillitsvald (HTV) og plasstillitsvald (PTV) har sentrale rollar for å ivareta arbeidstakarane sine rettar og interesser. HTV er den tillitsvalde som representerer alle medlemmene i ein bestemt fagforeining, medan PTV er den tillitsvalde som har ansvaret for å tale medlemmenes sak på den enkelte tenestestad. Tillitsvalde har både rettar og plikter som er gjeve gjennom Hovedavtalen.

Hovudtillitsvald skal vere ei ressurs for medlemmene og gi dei informasjon, råd og støtte i arbeidsrelaterte spørsmål. Vidare skal HTV koordinere og samarbeide med PTV for å sikre at medlemmene blir godt varetatt på arbeidsplassen.

Plasstillitsvald skal vere ein representant og talsperson for medlemmene på eige tenestestad. PTV
jobbar for å ivareta arbeidstakaranes generelle arbeidsvilkår, og svare på spørsmål om medlemmenes rettar i arbeidslivet som t.d. løn og avtalar, pensjon, heiltid/deltid, oppseiingar og turnus. PTV skal også samarbeide tett med HTV og andre PTV for å utveksle informasjon og koordinere innsatsen på tvers av tenestestadene.

Hovudtillitsvalde i Stad kommune:

May Brith Melheim, Utdanningsforbundet

Barbro Os Noste, Fagforbundet

Bodil Rørvik, Fagforbundet

Asbjørn Tverberg, NITO

Tone Kristin Smørdal, Norsk sykepleierforbund

Merete Nerland, Tekna

Mari Øyen Hafsås, Fysioterapeutforbundet

Hilde Isane Hjelle, Ergoterapeutforbundet

Hanne Ryssdal, Fellesorganisasjonen