Kultur og samfunn

Kultur og samfunn

Kommunalområde for kultur og samfunn har som formål å legge til rette for å styrke stadkvalitetar og det samspelet som i sum gjer eit nabolag, ein tettstad eller eit større samfunn attraktivt, livskraftig og trygt å flytte til, bu i, besøke, drive næring og arbeide i.

Området omfattar:

  • Lokal samfunnsutvikling med hovudarbeidsområde næring, reiseliv, bulyst, kulturvern og  nærdemokrati
  • Kultur inkludert kulturhus, bibliotek, kulturskule, frivilligsentral
  • Arbeid og velferd (NAV)
  • Opplæring og integrering inkludert flyktningeteneste og vaksenopplæring.

Kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune er Kristine Dahl.

Kontakt

Kristine Dahl
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00