MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kultur og samfunn

Kultur og samfunn

Kommunalområde for kultur og samfunn har som formål å legge til rette for å styrke stadkvalitetar og det samspelet som i sum gjer eit nabolag, ein tettstad eller eit større samfunn attraktivt, livskraftig og trygt å flytte til, bu i, besøke, drive næring og arbeide i. Kommunalområdet omfattar også ansvar for veg, vatn og avløp, reguleringsplan, byggesak, geodata, oppmåling, landbruk, natur og miljø, brann og redning, eigedomsforvaltning, park og grønt. 

Området omfattar:

  • Lokal samfunnsutvikling med hovudarbeidsområde næring, reiseliv, bulyst, kulturvern og  nærdemokrati
  • Kultur inkludert kulturhus, bibliotek, kulturskule, frivilligsentral
  • Arbeid og velferd (NAV)
  • Opplæring og integrering inkludert flyktningeteneste og vaksenopplæring
  • Kommunalteknikk inkludert veg, vatn, avløp, park og grønt
  • Eigedom inkludert reinhald, vaktmester, kjøp, sal og utleige av eigedom
  • Brann og redning
  • Plan og forvaltning inkludert reguleringsplan, byggesak, geodata, oppmåling, landbruk og miljø 

Kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune er Astrid Paulsen.

Kontakt

Kristine Dahl
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00