Oppvekst og opplæring

Kommunen har saman med mange andre aktørar i samfunnet, ansvar for å skape eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Trygge og fagleg kompetente barnehagar, skular og fritidsaktivitetar er ein del av dette. Kommunen er med på å legge grunnlaget for god psykisk og fysisk helse, og kan bidra til god integrering, inkludering og økonomisk tryggleik.

Kommunalområde for oppvekst og opplæring omfattar

  • Barnehagar
  • Skular m /SFO
  • Barnevern
  • Opplæring og integrering inkludert flyktningeteneste og vaksenopplæring
  • PPT

Stad kommune kjøper PPT-tenester frå Vestland fylke.

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring i Stad kommune er Harald Sivertsen.

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00