Personal og kommunikasjon

Stabseininga for personal og kommunikasjon skal legge til rette for gode organisasjons- og personalprosessar, god dokumentforvaltning og god informasjon og kommunikasjon internt i organisasjonen og ut mot innbyggjarane.

Eininga har ansvar for oppgåver i samband med løns-, personal- og arbeidsgjevarfunksjonane og skal støtte og legge til rette for einingane i Stad kommune. Eininga har også ansvar for post- og arkivfunksjonane inkludert dokumentforvaltning i fleire av fagsystema i kommunen. Vi skal også legge til rette for auka digitalisering av tenester. Eininga har vidare ansvaret for sentralbordet i Stad kommune og publikumsfunksjonar i Stad rådhus. Eininga legg til rette for og koordinerer politiske møte, valgjennomføring og medverkar til å gjennomføre ulike arrangement i regi av kommunen.

Leiar for stabseininga personal og kommunikasjon er Ingunn Rotihaug.

Kontakt

Ingunn Rotihaug
Stabsleiar personal og kommunikasjon
E-post
Mobil 97 00 10 87
Heidi Kroken Bruland
personalsjef
E-post
Jannike Torheim Farstad
Fagleiar arkiv og dokumentsenter
E-post
Stine Øverland
Fagleiar løn
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00