Kommunedelplan for helse og omsorg 2023-2035

Kommunedelplan for helse og omsorg skal følgje opp kommuneplanen sin samfunnsdel, og vere ein strategisk plan med vekt på utvikling av samfunn og tenester, som møter samfunnsutfordringane på kort og lang sikt. 

Kommunedelplan for helse og omsorg vart vedteken av Stad kommunestyre i møtet den 15. juni 2023, KS-23/095

Alt i samfunnet påverkar helsa til innbyggarane. Det er difor viktig med ein samla innsats for å fremme helse. Kommunedelplan for helse og omsorg skal legge grunnlaget for kommunen sine prioriteringar i handlingsprogram, budsjettvedtak og verksemdsplanar på einingsnivå. Planen er bygd opp rundt to innsatsområde, med kvart sitt delmål:

  1. Helse i kvardagen
  2. Kommunale helse- og omsorgstenester

Strategiane og tiltaka legg føringar på fordeling av dei økonomiske rammene og skal ligge til grunn for kommunen sine prioriteringar.

Kommunedelplan for helse og omsorg

Kunnskapsgrunnlaget omhandlar viktige tema og inneheld utfyllande kunnskap om status i høve helse og omsorg i Stad kommune, og utviklingstrekk og satsingar nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Kunnskapsgrunnlag

Artikkelliste