Plan for friluftslivet sine ferdselsårer

 

Plan for friluftslivet sine ferdselsårer hjelper kommunen til å identifisere, ta i vare og utvikle viktige stiar, turvegar, løyper og leier i Stad kommune og forvalter dei på ein berekraftig måte. 

Plan for friluftslivet ferdselsårer vart vedteken av Stad kommunestyre i møtet 23. mars 2023, KS-sak 23/046.

Målet med ein plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ta i vare og utvikle viktige stiar, turvegar, løyper og leier i Stad kommune. Plan for friluftslivets ferdselsårer gjev kommunen eit god kunnskapsgrunnlag og den kan brukast som eit verktøy for å forvalte ferdselsårene på ein meir heilskapleg og berekraftig måte. Ferdselsårer som er registrerte i prosjektet er lagt inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter. Datasett er registeret i rettikartet.no og kartverket sin turrute-database.

Plan for friluftslivet sine ferdselsårer

Artikkelliste