MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Barnevernstenesta

Barnevernstenesta

Barnevernstenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. Barnevernstenesta gjev tenester til born og unge frå 0 til 18 år og familiane deira når vilkåra i barnevernlova er innfridde. Ved samtykke kan barnevernstenesta oppretthalde hjelpetiltak inntil fylte 25 år.

Undersøking

Ei undersøking etter barnevernlova kan føre til at saka vert avslutta utan tiltak, at det vert sett i verk hjelpetiltak eller at det vert fremja sak for fylkesnemnda om tvangstiltak. Dersom barnevernstenesta fremjar sak for fylkesnemnda, vil partane i saka ha krav på fri rettshjelp.

Hjelpetiltak

Vilkåra for hjelpetiltak etter barnevernlova er knytte til at barnet har særskilde behov eller at tilhøva i heimen gjer at tiltak vil vere til det beste for barnet. Det er viktig å understreke at tiltak etter barnevernlova ikkje skal erstatte tiltak som barn og foreldre har rett til etter anna lovverk. Aktuelle tiltak kan vere:

  • råd og rettleiing
  • barnehage
  • støttekontakt
  • besøksheim
  • familieråd
  • økonomisk støtte til utstyr og/eller aktivitet for barnet
  • tilsyn
  • tilvising til barne- og ungdomspsykiatri 

Kontakt

Har du spørsmål om barnevernstenesta, kan du ta kontakt med leiar i eining for barnevern i Stad kommune.

Org.nr. 983 802 494

Meir informasjon

Lov om barnevernstjenester (barnevernlova)

Retningslinjer om hjelpetiltak i barnevernet

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Kontakt

Bjarte Gangeskar
Barnevernsleiar

Organisasjonsnummer 983 802 494

Send post til barnevernstenesta via eDialog:
Sikker digital post 

Britt Remme
Konstituert barnevernsleiar
E-post
Mobil 950 78 876
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00