Stad

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Både offentleg tilsette, private yrkesutøvarar med profesjonsbestemt teieplikt, privatpersonar og barn sjølv kan melde bekymring til barnevernstenesta.

Offentleg tilsette har både meldeplikt og opplysingsplikt til barnevernstenesta, jamfør barnevernslova § 13-2

Meir informasjon om bekymringsmelding.

Meldeplikt for offentleg tilsette

Barnevernslova § 13-2 første ledd:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold i følgende tilfeller:

a. når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt
b. når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling
c. når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring
d. når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen form for utpreget normløs atferd
e. når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Privatpersonar som er bekymra for barn

Dersom du er usikker på om eit barn får god nok omsorg, bør du melde frå til barnevernstenesta. Dersom du lurer på om du bør sende bekymringsmelding, kan du ringe til barnevernstenesta og drøfte saka anonymt.

Slik sender du bekymringsmelding

Digital bekymringsmelding

Vi oppmodar alle om å melde bekymring digitalt. Det gjer du her:

Skjema

Dersom du ikkje har moglegheit til å nytte det digitale skjemaet, kan du laste ned og fylle ut dette skjemaet: Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Dette skjemaet må du sende per post til:
Stad kommune barnevern, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid

Telefon

Du kan og ringe direkte til barnevernstenesta for å melde om di bekymring for eit barn.

Dersom bekymringa di er akutt og krev umiddelbar respons frå barnevernstenesta du ringe oss.

Kontakt

Britt Remme
Einingsleiar barnevern
E-post
Mobil 95 07 88 76

Organisasjonsnummer 983 802 494

Send post til barnevernstenesta via eDialog:
Sikker digital post 

Katrin Balsnes
Barnevernskonsulent
Telefon 95 09 10 77
Monica Skarstein
Barnevernskonsulent
Mobil 95 07 50 32
Jorunn Breiteig
Barnevernskonsulent
Mobil 97 99 04 73