Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Både offentleg tilsette, private yrkesutøvarar med profesjonsbestemt teieplikt, privatpersonar og barn sjølv kan melde bekymring til barnevernstenesta.

Offentleg tilsette har både meldeplikt og opplysingsplikt til barnevernstenesta, jamfør lov om barneverntjenester § 6-4.

For meir informasjon, sjå https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/

Meldeplikt for offentleg tilsette

Dersom du er bekymra for om eit barn er utsatt for alvorleg omsorgssvikt eller mishandling, har du som offentleg tilsett meldeplikt til barnevernstenesta. Du skal utan hinder av teieplikta melde frå til barnevernstenesta

  • når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved den daglege omsorga eller annan alvorleg omsorgssvikt
  • når det er grunn til å tru at eit barn har ein livstrugande eller annan alvorleg sjukdom eller skade, eller har særskilde hjelpebehov, og ikkje får dekt det særlege behovet sitt for undersøking, behandling eller opplæring
  • når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjenteken kriminalitet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus atferd
  • når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli utnytta til menneskehandel

Vilkåra for å melde bekymring til barnevernstenesta utan samtykke er strenge. Dersom du er i tvil om vilkåra er innfridde, kan du drøfte saka anonymt med barnevernstenesta.

Privatpersonar som er bekymra for barn

Dersom du er usikker på om eit barn får god nok omsorg, bør du melde frå til barnevernstenesta. Dersom du lurer på om du bør sende bekymringsmelding, kan du ringe til barnevernstenesta og drøfte saka anonymt.

Slik sender du bekymringsmelding

Digital bekymringsmelding

Vi oppmodar alle om å melde bekymring digitalt. Det gjer du her:

Offentleg tilsett: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Privatperson: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/

Skjema

Dersom du ikkje har moglegheit til å nytte det digitale skjemaet, kan du laste ned og fylle ut dette skjemaet: Bekymringsmelding til barnevernstenesta

Dette skjemaet må du sende per post til:
Stad kommune barnevern, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid

Telefon

Du kan og ringe direkte til barnevernstenesta for å melde om di bekymring for eit barn.

Dersom bekymringa di er akutt og krev umiddelbar respons frå barnevernstenesta du ringe oss.

Kontakt

Britt Remme
Einingsleiar barnevern
E-post
Mobil 950 78 876

Organisasjonsnummer 983 802 494

Send post til barnevernstenesta via eDialog:
Sikker digital post 

Katrin Balsnes Balsnes
Barnevernskonsulent
E-post
Telefon 950 91 077
Monica Skarstein
Barnevernskonsulent
E-post
Mobil 950 75 032