Ergoterapi

Ergoterapeutane gir tilbod til alle aldersgrupper som på grunn av skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller anna har vanskar med å meistre kvardagen. 

Dette kan du få hjelp til

  • Bustadrådgjeving med tanke på tilpassa bustad
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
  • Rehabilitering av vaksne og eldre – heime og på institusjon
  • Funksjonsvurdering og tiltak i dagleglivet
  • Helsefremjande tiltak som fremjar aktivitet, deltaking og likeverd

Prisar

Tenesta er gratis. Du får hjelp etter ei konkret vurdering.

Søknad

Du treng ikkje tilvising frå lege. Du kan kontakte ergoterapeutane i Stad kommune direkte.

Kontakt

Hilde Isane Hjelle
Ergoterapeut område Eid
E-post
Mobil 95 03 79 93

Hukommelseteamet
Ved spørsmål om kartlegging, råd og rettleiing