Hjelpemiddel

Eit hjelpemiddel er ein gjenstand som skal redusere praktiske problem for personar med nedsett funksjonsevne. Hjelpemiddel kan gje betre funksjon eller kompensere for tapt funksjon. Det finst mange ulike hjelpemiddel, som til dømes rullestol, toalettforhøgar, dusjstol eller velferdsteknologiske løysingar.

Kven kan få hjelpemiddel?

Dersom du har nedsett funksjonsevne på grunn av skade eller sjukdom, kan du få låne hjelpemiddel for ein kortare eller lengre periode.

Kortvarig behov

Stad kommune har ansvar for å låne ut hjelpemiddel ved kortvarige behov. Dette kan vere om du til dømes har operert hofte eller kne. Vanleg utlånstid er om lag tre månader, om ikkje anna vert avtalt. 

Varig behov

NAV hjelpemiddelsentralen har ansvar for å låne ut hjelpemiddel ved vesentlege og varige behov (over to år) om du har fått ein varig skade eller sjukdom. Om du tek kontakt for å få hjelpemiddel, vil tilsette i kommunen vurdere funksjonen din og eventuelt hjelpe deg med å sende ein søknad til NAV hjelpemiddelsentralen. I tillegg har vi ansvar for opplæring og bruk av hjelpemiddelet og vidare oppfølging.

Syn og hørsel

Har du varig og vesentleg nedsett syn eller hørsel, finst det fleire hjelpemiddel som kan gjere kvardagen din enklare. Stad kommune har eigne syns- og hørselskontaktar som kan hjelpe deg med å vurdere behovet ditt.

Små hjelpemiddel

Har du behov for små hjelpemiddel som spesialbestikk, utstyr til å opne emballasje, gripetang og støttehandtak? Dette er hjelpemiddel som du må kjøpe sjølv. Har du varig funksjonsnedsetting som kan medføre behov for små hjelpemiddel, kan du søkje om økonomisk støtte frå NAV.

Meir informasjon

Her kan du lese meir om hjelpemiddel

Ta kontakt

Dersom du har eit kortvarig eller varig behov for hjelpemiddel, kan du ta kontakt med fysio- og ergoterapitenesta eller heimetenesta i Stad kommune.

Selje/Stadtlandet:

Syn- og hørselskontakt: ta kontakt med heimeteneste Selje: 976 67 623 
Hjelpemiddelkontakt Selje Inger Marie Dåvøy, tlf: 976 67 623 (vakttelefon heimeteneste)
Hjelpemiddelkontakt Stadtlandet Anita Skeistrand Honningsvåg, tlf: 951 40 595 (vakttelefon heimeteneste)
Ergoterapeut: Nina Beate Raad Osmundsvåg 995 84 661

Bryggja:

Syn- og hørselskontakt  tlf 901 34 158 (Vakttelefon heimeteneste)
Hjelpemiddelkontakt Lisbeth Ølnes: 901 34 158 (vakttelefon heimeteneste)
For ergoterapeut og fysioterapeut kan de ta kontakt Selje/Stadtlandet og Nordfjordeid.

Nordfjordeid:

Synskontakt og hørselskontakt: 57 88 58 55  (heimeteneste telefontid 09.30 -11.00 og 13.00 - 14.00)
Heimeteneste Eid: 57 88 58 55 (heimeteneste telefontid 09.30 -11.00 og 13.00 - 14.00)
Fysioterapeut Kari Svarstad: 456 36 534
Ergoterapeut Hilde Isane Hjelle: 950 37 993

Kontakt

Kari Svarstad
Fysioterapeut
E-post
Mobil 45 63 65 34
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00