MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel

Eit hjelpemiddel er ein gjenstand som skal redusere praktiske problem for personar med nedsett funksjonsevne. Hjelpemiddel kan gje betre funksjon eller kompensere for tapt funksjon. Det finst mange ulike hjelpemiddel, som til dømes rullestol, toalettforhøgar, dusjstol eller velferdsteknologiske løysingar.

Kven kan få hjelpemiddel?

Dersom du har nedsett funksjonsevne på grunn av skade eller sjukdom, kan du få låne hjelpemiddel for ein kortare eller lengre periode.

Kortvarig behov

Stad kommune har ansvar for å låne ut hjelpemiddel ved kortvarige behov. Dette kan vere om du til dømes har operert hofte eller kne. Vanleg utlånstid er om lag tre månader, om ikkje anna vert avtalt. 

Varig behov

NAV hjelpemiddelsentralen har ansvar for å låne ut hjelpemiddel ved vesentlege og varige behov (over to år) om du har fått ein varig skade eller sjukdom. Om du tek kontakt for å få hjelpemiddel, vil tilsette i kommunen vurdere funksjonen din og eventuelt hjelpe deg med å sende ein søknad til NAV hjelpemiddelsentralen. I tillegg har vi ansvar for opplæring og bruk av hjelpemiddelet og vidare oppfølging.

Syn og hørsel

Har du varig og vesentleg nedsett syn eller hørsel, finst det fleire hjelpemiddel som kan gjere kvardagen din enklare. Stad kommune har eigne syns- og hørselskontaktar som kan hjelpe deg med å vurdere behovet ditt.

Små hjelpemiddel

Har du behov for små hjelpemiddel som spesialbestikk, utstyr til å opne emballasje, gripetang og støttehandtak? Dette er hjelpemiddel som du må kjøpe sjølv. Har du varig funksjonsnedsetting som kan medføre behov for små hjelpemiddel, kan du søkje om økonomisk støtte frå NAV.

Meir informasjon

Her kan du lese meir om hjelpemiddel

Ta kontakt

Dersom du har eit kortvarig eller varig behov for hjelpemiddel, kan du ta kontakt med fysio- og ergoterapitenesta eller heimetenesta i Stad kommune.

Kontakt

Kari Svarstad
fysioterapeut
E-post
Mobil 456 36 534
Åse Alsaker
Synskontakt
Telefon 57 88 58 55
Katrine Aardal
Hørselskontakt
Telefon 57 88 58 55
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00