MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Inneklima

Inneklima

Innemiljø
Inneklima er viktig for både helse og trivsel. Med omgrepet inneklima meinast faktorane temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Effekt av eit dårleg inneklima kan variere frå mild komforteffekt til ulik helseeffekt.
 

Innemiljø og sjukdom
Vi oppheld oss det meste av livet vårt innomhus og difor vert kvaliteten på inneklima heilt avgjerende for vår livskvalitet og helse. Det kan vere vanskeleg å påvise at plager skyldast inneklimaforholda.

FHI: Inneklima

FHI: Lover og regler som regulerer inneklima

FHI: Anbefalte faglige normer for inneklima