MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern omfattar dei faktorane i miljøet som direkte eller indirekte kan påverke helsa. Dette omfattar biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorar i miljøet. Stad kommune har etter folkehelselova ansvar for å drive tilsyn med miljøretta helsevern og fatte vedtak om retting etter ei rekkje forskrifter innan fagfeltet. Tenesta er organisert under kommuneoverlegen. 

Aktuelle arbeidsområde

•    Godkjenning av barnehagar og skular
•    Tilsyn med symjebasseng, helsestudio og badeplasser
•    Tilsyn med hudpleie, solarium, frisør, pirsing- og tatoveringsverksemder
•    Tilsyn med campingplassar og overnattingsverksemder
•    Internkontrollsystem
•    Psykososiale forhold
•    Inneklima, radon
•    Hygiene, reinhald, vedlikehald
•    Smittevern
•    Førstehjelp
•    Støy, lys
 

Krav til campingplassar / utleige av hytter / forsamlingslokale

Følgande verksemder, eigedommar og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlege utvidingar eller endringar:

  • Campingplassar og andre liknande verksemder som vert nytta av mange personar
  • Lokalar for undervisning og andre forsamlingslokale som vert nytta av mange
  • Verksemder som føretek utslepp av avløpsvatn
  • Asylmottak
  • Hospits

Det er eit overordna krav at verksemda skal planleggast, byggast, drivast og avviklast på ein helsemessig tilfredsstillade måte, slik at det ikkje medfører helseskade eller helsemessig ulempe.

Krav om å hindre spreiing av legionella smitte

Dusjanlegg kan innebere spreiing av legionella via aerosol. Forskrift om miljøretta helsevern krevje at verksemda hindrar slik spreiing. Informasjon om dette her FHI: Førebygging av legionella smitte  

Opplysningsplikt

Den ansvarlege for verksemda skal på eige initiativ gi kommunen opplysningar om forhold som openbart kan ha negativ innverknad på helsa.

Krav om internkontrollsystem

For å sikre at krava i forskrifta ivaretakast skal verksemda etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenterast overfor tilsynsmyndigheita.

Regelverk

Forskrift miljørettet helsevern  

Meldeskjema

Meldeskjema campingplass