Koordinator og individuell plan

Dersom du har behov for fleire langvarige og samansette tenester, kan du få tilbod om koordinator og individuell plan. Kommunen pliktar å syte for at tenestene er koordinerte, samanhengande, tverrfaglege og tilpassa dine behov.  Ein koordinator vil hjelpe deg å ha oversikt og koordinere den tverrfaglege innsatsen. Ein individuell plan vil gje ei oversikt over hjelpebehov og hjelpetiltak for dine kortsiktige og langsiktige mål. Stad kommune nyttar ein digital versjon av individuell plan – Samspill.

Dette kan du få hjelp til

  • Oppnemne ein koordinator som skal hjelpe deg å halde oversikt og sikre kontinuitet i tenestene
  • Få tilbod om individuell plan som gir oversikt og skal nyttast i samhandlinga mellom tenestene og deg. Koordinator har ansvar for at planen vert utarbeida

Søknad om koordinator og individuell plan 

Søknadsskjema

Kva kostar det?

Det er ingen kostand knytt til tenesta koordinator og individuell plan.

Behandling av søknaden

Det er ein av sakshandsamarane i helse- og omsorgstenestene som handsamar søknaden din. Dei tek kontakt med deg for å avtale eit møte og karleggje behova dine. Du vil få skriftleg svar på søknaden, og om det vert vanskeleg å svare deg innan ein månad, vil du få informasjon om årsaka.

Koordinerande eining avgjer kva eining som skal oppnemne koordinator.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knytta til søknaden din, kan du kontakte leiar for koordinerande eining i Stad kommune.

Lover og forskrifter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Retningsliner for Stad kommune om samarbeid for personar med behov for koordinerte helse- og omsorgstenester, koordinator og individuell plan

Kontakt

Sakshandsamarteamet
Telefon 94 81 65 15