MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Primærhelseteam

Primærhelseteam

Primærhelseteam er eit nasjonalt pilotprosjekt med formål å betre helsetilbodet til dei som verkeleg treng det, og på sikt bruke ressursane i primærhelsetenesta på ein betre måte. Primærhelseteamet rundt pasientane er samansett av fastlegen, ein helsesekretær og ein sjukepleiar. Alle fastlegane ved Eid legekontor deltek i prosjektet.

Dette kan du få hjelp til

 • Generelle helsesjekkar og årskontrollar
 • Følge opp kronisk sjukdom ved sidan av konsultasjonar med fastlege
 • Legemiddelgjennomgang
 • Oppdatere journalen
 • Tverrfagleg samarbeid, koordinering av oppgåver, ansvarsgruppemøte
 • Støttesamtaler og heimebesøk
 • Pasientundervisning og rettleiing
 • Følge opp pasientar som er skrivne ut frå institusjon, sjukehus eller rehabilitering

Målgruppe

 • Pasientar som har behov for ei tett medisinsk oppfølging
 • Dei med store og samansette hjelpebehov
 • Kronisk sjuke, med til dømes hjarte- og karlidingar, KOLS, diabetes type II, hypertensjon o.l.
 • Personar med særleg nedsett funksjonsevne
 • Personar med psykiske lidingar eller ruslidingar
 • «Svake etterspørjarar»

 

Kontakt

Thomas Vingen Vedeld
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 474 86 417