Logoped

Lov om folketrygd § 5-10 seier at trygda (Helfo) dekkjer utgifter til undersøking og behandling hjå logoped. Det må føreligge henvisning frå lege, og behandlinga må vere vesentleg i høve sjukdom og funksjonsevne.
Diagnoser som gjer at ein kan få dekt behandling hjå logoped gjennom Helfo kan til dømes vere afasi, dysartri, dyafagi, taleflytvanskar, stemmevanskar.

Dersom kommunen ikkje yter logopedbehandling etter anna lov, kan Helfo gje stønad til behandling hos privatpraktiserande logoped etter folketrygdlova.

Det vil seie at for barn, unge og vaksne (oftast vaksne) der logopedbehandling er vesentleg i høve sjukdom og funksjonsevne, sender du henvisning frå lege til privatpraktiserande logoped.

For barn med språklydvanskar o.l. tek du kontakt med skule/ barnehage. Kommunen har fleire kommunalt tilsette logopedar, og vi kan også kjøpe tenester hjå privatpraktiserande logoped når dette er naudsynt.

Kontaktperson i kommunen
Kristin Otneim Aarsnes                     
Tlf 99 60 40 80
kristin.otneim.aarsnes@stad.kommune.no

Privatpraktiserande logoped
Ingvild Bøstrand                                
Tlf 91 14 46 65
Åheimslida 16
6146 Åheim

Kontakt

Kristin Otneim Aarsnes
Stabsleiar strategi og samordning
E-post