MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Parkeringskort

Parkeringskort

Parkeringskort for forflytningshemma gjer deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betalar avgift, og utan at du treng å følgje den fastsette parkeringstida. Kortet skal ligg godt synleg i frontruta. 

Kven kan få parkeringskort?

  • Parkeringskortet vert gjeve til bilførar eller passasjer som har særskild trong for å finne parkeringsplass i nærleiken av bustad, arbeid og anna aktivitet.
  • Parkeringskortet er personleg og kan berre nyttast av kortinnehavar. Parkeringskortet gjeld deg som person, ikkje bilen, og eigaren av kortet må alltid vere med i bilen.
  • Misbruk av kortet vil føre til inndraging av kortet. Politianmelding kan bli vurdert.
  • Du må levere tilbake parkeringskortet når du ikkje lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelinga ikkje lenger er til stades.

Prisar

Parkeringskort er behovsprøvd og gratis.

Søknad

Du søkjer ved å bruke elektronisk skjema eller papirskjema. Saman med søknaden må du levere:

  • Legeerklæring om at du har behov for parkeringskort
  • Kopi av gyldig førarkort om du søkjer som sjåfør
  • Kopi av ID-kort om du søkjer som passasjer
  • Bilete i passfotostorleik

Søk om parkeringskort her

Sende søknad i papirversjon

Om du ikkje får levert søknaden digitalt kan du laste ned skjema, printe, fylle ut og sende pr. post eller levere på rådhuset.

Behandling av søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene vert behandla fortløpande. Kommunen innhentar alle opplysningar som er nødvendige for å behandle søknaden. Kommunen fattar eit vedtak. Vanlegvis får du ei grunngjeving saman med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom du får avslag på søknaden. Kommunen skal behandle søknaden så fort som mogleg og seinast innan 4 veker.

Eventuell klage skal du sende til Stad kommune innan 4 veker etter at du har fått vedtaket. Saka vert då vurdert på ny. Dersom vedtaket vert omgjort vil du få brev om dette. Dersom vedtaket vert oppretthalde, vert klagen sendt til fylkesmannen med kopi til deg for endeleg avgjerd.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om ordninga kan du ta kontakt med saksbehandlar for parkeringskort i stabseining for Strategi og samordning.

Lover og forskrifter


Forskrift om parkeringstillatelse

Kontakt

Ragna Haaland
rådgjevar
E-post
Mobil 906 01 218
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00

Adresse

Stad kommune, Rådhusvegen 11

6770 Nordfjordeid