MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste

Bu- og miljøtenesta har ansvaret for psykiske helsetenester i Stad kommune. Vi gir hjelp og støtte til deg som har psykiske vanskar.

Kva vi kan tilby

  • Hjelp til gode levekår og livskvalitet
  • Bidra til at du vert mest mogleg sjølvhjelpt i kvardagen
  • Hjelp med å handtere medisinar
  • Råd og rettleiing til deg og dine nærmaste

Kven kan få tilbodet

  • Du har utfordringar med rus eller psykisk liding som fører til stort hjelpebehov
  • Du treng hjelp til å organisere kvardagen og legge til rette i dagleglivet
  • Du har legeerklæring med helseopplysningar som seier at du treng hjelp til eigenomsorg, praktisk eller personleg hjelp i dagleglivet

Søknad

Det er ingen søknadsfrist. Det vanlege er at personar vert søkt inn til denne tenesta gjennom fastlege, spesialisthelseteneste, andre kommunale tenester eller NAV. Du kan også nytte felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester i Stad kommune eller ta direkte kontakt med tenesta. Merk at du kan ha rett på andre tenester frå kommunen som til dømes heimehjelp-praktisk bistand, støttekontakt, TT-kort mm. 

Søk om helse- og omsorgstenester

Prisar

Psykisk helseteneste er gratis. Andre aktuelle tenester, som til dømes støttekontakt, omsorgsbustad eller heimehjelp må du betale for.

Betalingssatsar i Stad kommune (PDF, 2 MB)

Behandling av søknad

Det er tildelingsteamet i Stad kommune som behandlar søknaden din. Søknaden vert vurdert med grunnlag i kartlegging, samtaler og funksjonsvurderingar (IPLOS).

Du kan klage på vedtaket innan fire veker etter at du fekk brevet. I klagen skriv du kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Klagen kan du sende til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om søknaden din kan du ta kontakt med tildelingsteamet eller bu- og miljøtenesta i Stad kommune.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Kontakt

Anne Terese Eikeland
Assisterande einingsleiar
E-post
Mobil 400 35 058
Marie Bakke
Fagleiar psykisk helse og rus
E-post