MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Kommunen har ansvar for å gi eit heilskapleg og samordna hjelpetilbod til menneske i kommunen. Ein del av dette ansvaret er å yte eit koordinert tilbod av kommunale tenester og psyososiale tiltak ved kriser, ulukker og katastrofer.

Psykososialt kriseteam si oppgåve er å samordne den psykososiale innsatsen som trengs i ein krisesituasjon og sikre at dei som er råka får nødvendig oppfølging. Kriseteamet arbeider proaktivt og skal vere ein ressurs som gjev krisehjelp til enkeltpersonar eller grupper av personar i ein krisesituasjon.

Kontakt

Anett Munch Oen
Leiar psykososialt kriseteam
Mobil 902 50 207