MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Om fagtilbodet

Om fagtilbodet

Stad Kulturskule kan per i dag tilby desse faga:

  • Piano. inkl. elektrisk piano
  • Strykeinstrument. Fiolin/Bratsj/Cello
  • Gitar. Akustisk, elektrisk og bassgitar
  • Trommer.
  • Messinginstrument
  • Tverrfløyte (kan også ta klarinett)
  • Song (frå 13 år og eldre er prioritert!)
  •  Visuell kunst. Kreativ1, Teikning + måling/form
  • Dans. moderne og ballett
  • Rockeskulen

Desse tilboda kan du få meir detaljert informasjon om ved å gå til vår søknadsside på Kulturskulen i Eid

Sal av tenester

Kor, korps kjøper dirigenttenester og instruktørteneste frå Kulturskulen. Vi har eit liknande rekrutteringstilbod på fele i samarbeid med Vindfylla Spelmannslag.

Kulturskulen driftar også Musikk i barnehage for kommunale barnehagar.

Vi står for det kunstnariske tilbodet i DKSS.

Aldersgrenser

Kulturskulen er open for alle, men så lenge vi har nok søkjarar på dei ulike tilboda vil barn og ungdom frå 4 til 20 år verte prioritert. Også søkjarar frå andre kommunar kan få plass, men søkjarar frå Stad kommune har prioritet.

På dans har vi klasser der borna kan byrje det året dei fyller 4 år.

På instrumentalopplæring tek vi inn elevar frå og med 1. klasse, men ved stor søking vil dei som er eldre få første prioritet, dersom føresetnadene elles er dei same.

På Visuell kunst gjeld det same som for instrumentalopplæring.

For tilbodet i song er alder viktigaste opptakskriterium. Elevar over 13 år blir prioritert først. Årsak til dette er den fysiske utviklinga til elevane. Yngre søkjarar oppmodar vi om å delta i Eid barne og ungdomskor.

Øvre aldersgrense i alle fag er 20 år, med mindre ein har ledige elevplassar utan yngre elevar på venteliste. Då kan også vaksne elevar få plass.