Tilskuddsportalen

Stad kommune abonnerar på Tilskuddsportalen. Portalen er gratis og kan brukes av alle i kommunen både av ansatte, lag og foreninger.

Treng fotball-laget nye drakter? Kven gjev stønad til utbetring av friluftsområder? Kva for stønadsordningar fins innan kultur? Tilskuddsportalen har svara!
 

Meir om tilskuddsportalen:

Tilskuddsportalen eksisterar i to versjoner; ein som er tilpassa behovet for tilsette i kommunane og ein som er tilpassa behovet for lag og organisasjonar i kommunen. Den er eit nyttig verktøy for frivillige og kommune, og målet er at også skal føre til fleire samarbeidsprosjektar og gode tiltak i lokalsamfunna. 


Fordelar med tilskuddsportalen

Her har de eit verktøy for dykk som vil jobbe meir effektivt og lykkas betre i å søke tilskot til dine prosjekt. Portalen gjev deg ei oversikt over alle tilskotssordningar som tilbys norske organisasjonar, og du kan søke etter støtteordningar og tilskot i mange ulike kategoriar. Informasjon om tilskota vert oppdatert automatisk og innhaldet kontrollert. Du kjem i forkant av søknadsarbeidet og kan få fleire idear til finansiering. Tilskuddsportalen inneheld ikkje oversikt over kommunen sine eige tilskotsordningar.

Du finn den her Tilskuddsportalen