Konsesjon

Konsesjonslova regulerer omsetnaden av fast eigedom generelt. Det er naudsynt med konsesjon for å tileigne seg fast eigedom. Føremålet med konsesjon er å oppnå eit effektivt vern om landbruket sine produksjonsareal og eigar- og bruksforhold som er mest gagnleg for samfunnet.

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) omhandler bruk, vern og fordeling av arealressursene. Fra 01.01.04 trer den nye konsesjonsloven i kraft. Det innebærer at landbrukseiendommer under 100 dekar kan omsettes konsesjonsfritt dersom ikke mer enn 20 dekar av eiendommen er fulldyrket. Anslagsvis 25 000 gardsbruk kan dermed omsettes konsesjonsfritt.

Det kan og innføres konsesjonsgrense 0 i den enkelte kommune, dvs. at konsesjonsfriheten blir satt ut av kraft for helårsboliger. Ved utgangen av 2003 er det innført slike regler i 77 kommuner.

Kontaktperson i kommuna:
Trine Alme - konsesjonslov og eigenfråsegn
Karoline Aldis Bjerkeset - konsesjonslov
Odd-Harald Heggen - eigenfråsegn 


Her finn de meir informasjon om konsesjon

Konsesjonslova

Landbruksdirektoratet