MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Avlingssvikt

Avlingssvikt

Landbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

I søknaden er det svært viktig at foretaket kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. I tillegg til å framlegge god dokumentasjon skal foretaket gi melding til kommunen om skaden, slik at kommunen kan kontrollere arealet på eit tidspunkt der klimaskaden kan påvisast. Kommunen sin feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

God dokumentasjon kan være ei stadfesting på klimautfordringar frå kommunen eller eit profesjonelt fagmiljø. Annan god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i heile område eller meteorologiske data. Bilete kan også gje god tilleggsinformasjon.

Søknadsfristen er 31. oktober, og fristen er absolutt. Søknader som kjem inn etter fristen vil ikkje bli behandla.

Søknad

Les om søknadsprosessen her