MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Tilskot til grøfting

Tilskot til grøfting

Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltak der dreneringa både kan auke jordbruksproduksjonen og redusere faren for vassureining vert prioritert.

Sogn og Fjordane får midlar til dreneringstiltak. Fylkesmannen fordelar midlane til kommunane ut i frå behov og søknadspågang.

Søknad om tilskot skal sendast til den kommunen der dreneringsarealet ligg. Søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet skal brukast, og grøfteplan med kart og skjema for miljøvurdering eller tilsvarande miljøinformasjon skal leggjast ved.

Søknad 

Søknadsfrist er 30. april.

Det er viktg å merke seg at tiltak som er påbyrja ikkje vert omfatta av ordninga. 

Søknadskjema

Kort rettleiar om krav til kart og miljøplan

Regelverk og meir informasjon på Landbruksdirektoratet si nettside