Tilskot til grøfting

Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltak der dreneringa både kan auke jordbruksproduksjonen og redusere faren for vassureining vert prioritert.

Vestland fylke får midlar til dreneringstiltak. Statsforvaltaren fordelar midlane til kommunane ut i frå behov og søknadspågang.

Søknad om tilskot skal sendast til den kommunen der dreneringsarealet ligg. Søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet skal brukast, og grøfteplan med kart og skjema for miljøvurdering eller tilsvarande miljøinformasjon skal leggjast ved.

Søknad 

Søknadsfristen er løpande.

Det er viktg å merke seg at tiltak som er påbyrja ikkje vert omfatta av ordninga. 

Søknadskjema

Regelverk og meir informasjon på Landbruksdirektoratet si nettside