MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Tiltak i beiteområde

Tiltak i beiteområde

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda.

Midlane skal forvaltast i tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206). Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.

Døme på aktuelle tiltak

  • Sanke- og skiljeanlegg 
  • Bruer dimensjonert for dyr og folk 
  • Sperregjerder for å sikre at dyr ikkje kjem over i farleg område 
  • Gjetarhytter/sankehytter 
  • Elektronisk overvakingsutstyr

Søknad

  • Beitelag sender søknad om tilskot til kommunen 
  • Søknadsfrist 1. mars. Du finn søknadsskjema her  (Hugs naudsynte vedlegg, som kart og løyver mm.
  • Kommunen sender søknaden vidare til fylkesmannens landbruksavdeling