Næringsareal for sal

Tidlegare Eid kommune har dei siste åra regulert fleire store næringsområde. 

Eid Industrihus har vore Eid kommune sitt selskap for utvikling av næringsareal og næringsbygg. Selskapet har vore eit organ for tilrettelegging, marknadsføring og sal av kommunalt næringsareal i samsvar med vedtekne arealplanar. Vidare har selskapet kjøpt og solgt næringsareal, oppført/kjøpt/leigd næringsbygg og drevet utleige/framleige av desse.

Kort om selskapet sin historikk

Eid Industrihus KF vart stifta 13.12.2012, etter vedtak i kommunestyresak 107/12. Selskapet har vore 100% eigd av Eid kommune og har vore Eid kommune sitt organ for tilrettelegging, marknadsføring og sal av kommunalt næringsareal. Vidare har formålet vore å kjøpe og selje næringsareal, oppføre/kjøpe/leige næringsbygg og drive utleige/framleige av desse. Ved stiftinga overførte ein aktiviteten frå Eid Industrihus AS, i hovudsak grunna betre lånevilkår som kommunalt føretak.

I overgang til Stad kommune

I samband med samanslåinga av Eid og Selje til Stad kommune er det utarbeidd ein strategisk næringsplan for den nye kommunen. I oppfølginga av denne var det naturleg å sjå på Eid Industrihus KF sitt formål og rolle i den nye kommunen. Føretaket blir truleg vidareført i same organisasjonsform inn i nye Stad kommune. Når formål og roller i selskapet vert endeleg vedteke, vert informasjon og opplysningar i det nye selskapet oppdatert.

Organisasjonen i Eid Industrihus KF
•    Selskapet har éin tilsett – dagleg leiar Svein Otto Melheim
•    I tillegg til prosjekt og driftsoppgåver i Eid Industrihus, har dagleg leiar vore utleigd på ulike prosjekt i kommunane Eid, Selje og Gloppen 
•    Styret består av fem medlemmar, som alle er politisk valde representantar i Eid kommune

Formål og forretningsidé

Eid Industrihus skal vere eit verkemiddel for Stad kommune i utvikling og tilrettelegging av attraktive og formålstenlege næringsareal og -bygg i kommunen.
 

Kontakt

Svein Otto Melheim
Dagleg leiar
E-post
Mobil 91 13 89 74