MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Utbyggingsavtalar

Utbyggingsavtalar

Rettleiar og mal for utbyggingsavtalar er tenkt som hjelpemiddel for utbyggjarar som ønskjer eit samarbeid med Stad kommune. 

Utbyggingsavtalar er eit verkemiddel til gjennomføring av utbyggingar i samsvar med godkjende arealplanar. Dei fleste utbyggingsavtalar omhandlar infrastruktur som kommunen skal overta i ettertid. Kommunen får momskompensasjon ved slike utbyggingar. Momsregelverket opnar for at utbyggarar kan få momsfrådrag dersom det er gjort avtale med kommunen  etter anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen. 

 
Eid sin avtale vil gjelde til ny avtale for Stad kommune er på plass. 

 

Kontakt

Tore Nyhammer Taklo
Eigedomsjef
E-post