Utbyggingsavtalar

Rettleiar og mal for utbyggingsavtalar er tenkt som hjelpemiddel for utbyggjarar som ønskjer eit samarbeid med Stad kommune. 

Utbyggingsavtalar er eit verkemiddel til gjennomføring av utbyggingar i samsvar med godkjende arealplanar. Dei fleste utbyggingsavtalar omhandlar infrastruktur som kommunen skal overta i ettertid. Kommunen får momskompensasjon ved slike utbyggingar. Momsregelverket opnar for at utbyggarar kan få momsfrådrag dersom det er gjort avtale med kommunen  etter anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen. 

 
Eid sin avtale vil gjelde til ny avtale for Stad kommune er på plass. 

 

Kontakt

Tore Nyhammer Taklo
Eigedomsjef
E-post