Ressursgruppe for grøn omstilling

Føremålet med ressursgruppa er å samordne tiltak og kunnskap om klimaarbeid for Stad kommune opp mot nasjonale og internasjonale klimamål.

Ressursgruppa skal ta initiativ til planarbeid og tiltak i Stad kommune for å nå vedtekne klimamål.

Ressursgruppa sitt arbeid:

  • Følge opp klimaarbeidet i Stad kommune
  • Delta i ulike interne arbeidsgrupper/prosjektgrupper som handlar om grøn omstilling
  • Koordinere og ha eit samla oversyn over satsingar og tiltak som gjeld klima og grøn omstilling i Stad kommune
  • Vere orientert om Klimasats-midlar, og koordinere søknadar på vegne av Stad kommune
  • Ha ein koordinerande funksjon og vere ein fagleg ressurs i Stad kommune sitt klimaomstillingsarbeid
  • Vere kjend med og koordinere Stad kommune si deltaking i ulike eksterne klimanettverk.

Arbeidsgruppa skal også følgje arbeidet knytt til Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse tett og bidra med faglege innspel i dette arbeidet.

Ressursgruppa er samansett av fagpersonar frå Kultur og samfunn og Strategi og samordning.

Kontaktpersonar: 

  • Mirjam Kreisel (Strategi og samordning)
  • Marte Sofie Søreide (Plan og forvaltning)