Pris og betaling

SFO Stad kommune betalingssatsar frå 01.01.2024

Betalingssatsar for SFO pr 01.01.2024
Timar Pris pr termin
1. trinn og 2. trinn - til og med 12 timar per veke (kjernetid mellom 08.00-15.30 kvar dag) gratis
2. 1. trinn og 2. trinn - til og med 14 timar per veke (kjernetid og inntil 2 timar meir) kr 585
1. trinn og 2. trinn - meir enn 14 timar per veke kr 1.020
3. og 4. trinn - til og med 8 timar per veke kr 1.600
3 . og 4. trinn - til og med 14 timar per veke kr 2.295
3. og 4. trinn - meir enn 14 timar per veke kr 2.745
Kjøp av dag i ferie kr 400 pr dag
Timesats for dei med fast opphald (utover avtalt tid) kr 70 pr time
Timesats for dei utan fast opphald på SFO kr 100 pr time

Betaling

Det vert sendt faktura for plassen med forfall den 20. kvar månad. Det vert fakturert for 10 månadar i SFO. For august og juni vert det fakturert for halve månadar.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Kommunen skal etter søknad gje reduksjon i foreldrebetaling for SFO på 1. - 4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet dersom:

a) foreldrebetaling for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
b) der det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet innverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

Definisjon på hushaldning:

Ein hushaldning er ektefeller, registrerte partnerar eller sambuarar.
Bur barnet fast hos begge foreldra, skal betaling bli utrekna utifrå inntekta til den som har same folkeregistert adresse som barnet.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling

For skuleåret 2023/2024 er søknadsfristen 1. august 2023 (for vedtak i august)
Søknader som kjem inn etter denne fristen blir handsama fortløpande, og vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld frå heile første månad etter søknadstidspunktet .

Vedtaket gjeld for skuleåret 2023/2024.  Ein må sende ny søknad for kvart år.

Betaling for kost kjem i tillegg.

Korleis søkje

Ein søkjer om redusert foreldrebetaling  ved å logge på www.vigilo.no – Føresettportalen, ved å velje Logg inn OAS oppe i høgre hjørne, vel Stad  kommune og logg inn med ID-porten.
Som dokumentasjon til skattbar inntekt må ein legge med skattemeldinga for 2022(for hushaldninga).

Dersom de ikkje har skattemelding må de legge ved anna dokumentasjon som lønnslipp eller vedtak frå Nav,  som viser kva hushaldninga  har i skattbar inntekt.

Søknaden blir ikkje handsama før all dokumentasjon er sendt inn.

Brukarrettleing om å søkje om redusert foreldrebetaling

Føreskrift til Opplæringslova – Kapittel 1B Skulefritidsordninga

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41