Pris og betaling

Pris og betaling

SFO i Stad kommune betalingssatsar frå 01.01.2022

Betalingssatsar for SFO
Timar Pris
Meir enn 14 timar pr veke kr 2.540
Mindre enn 14 timar pr veke kr 2.120
Inntil 8 timar pr veke kr 1.480
Timesats for dei med fast opphald kr 70
Timesats for dei utan fast opphald kr 100
Kjøp av dag i feriar kr 300

Elevar på 1.årstrinn (frå skuleåret 2022/2023)                12 timar veka gratis SFO.
(jf. nye midlertidige vedtekter for SFO)                              Over 12 timar SFO –  pris kr 1120

Betaling

Det vert sendt faktura for plassen den 20. kvar månad. Det vert fakturert for 10 månadar i SFO. For august og juni vert det fakturert for halve månadar.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Kommunen skal etter søknad gje reduksjon i foreldrebetaling for SFO på 1. - 4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet dersom:

a) foreldrebetaling for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
b) der det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet innverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

Definisjon på hushaldning:
Ein hushaldning er ektefeller, registrerte partnerar eller sambuarar.
Bur barnet fast hos begge foreldra, skal betaling bli utrekna utifrå inntekta til den som har same folkeregistert adresse som barnet.

Søknadsfrist

For skuleåret 2022/2023 er søknadsfristen den 01. august 2022
Søknader som kjem inn etter denne fristen blir handsama fortløpande, og vedtak om redusert foreldrebetaling  gjeld frå heile første månad etter søknadstidspunktet .

Vedtaket gjeld for skuleåret 2022/2023.  Ein må sende ny søknad for kvart år.

Betaling for kost kjem i tillegg.

Korleis søkje

Ein søkjer om redusert foreldrebetaling  ved å logge på www.vigilo.no – Føresettportalen,  ved å  velje Logg inn OAS oppe i høgre hjørne, vel Stad  kommune og logg inn med ID-porten.
Som dokumentasjon til skattbar inntekt må ein legge med skattemeldinga for 2020 (for hushaldninga)

Dersom de ikkje har skattemelding må de legge ved anna dokumentasjon som lønnslipp eller vedtak frå Nav,  som viser kva hushaldninga  har i skattbar inntekt.

Søknaden blir ikkje handsama før all dokumentasjon er sendt inn.

Her er brukarrettleing om å søkje om redusert foreldrebetaling

Føreskrift til Opplæringslova – Kapittel 1B Skulefritidsordninga

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 979 90 441