Midlar til regionale klima- og miljøtiltak

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 15. mars 2024. Utfylling av søknad skal gjerast i Altinn.

Prioriteringar i 2024:

Programmet omhandlar dei fem kategoriane klimatilpassing, klimagassutslepp, jord, naturmangfald og kulturminneverdiar i kulturlandskapet og forureining til vatn, jord og luft.

Prosjekt som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om klimautfordringar og oppfølging av vassforskrifta, vil bli prioriterte i 2024. I dette ligg òg kunnskap om tiltak for redusert avrenning og reduserte klimagassutslepp.

Les meir om det her.