Kunngjering oppstart detaljregulering for Måseneset, Selje - detaljregulering - del av gbnr. 260/2 med fleire - Stad kmmune

 Jf. plan- og bygningslovens §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Måseneset - Selje - del av gbnr. 260/2 med flere – Stad kommune.

Planområdet er uregulert. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til havn, fritids- og turistformål, næringsbygninger, naust og småbåthavn. Mindre deler er avsatt til naust og LNF.

Plangrensen er vist i kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.
Hovedintensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbolig, mindre turisthytter, småbåthavn og båtslipp, servicebygg, naust, badeplass og lignende. Man vurderer at dette er i tråd med overordnet kommuneplan.

Området i nord som ligger til LNF vil vurderes til bolig eller fritidsbolig gjennom planarbeidet. Man vil også vurdere vegtilkomst til området, samt tilrettelegging for gangsti til badeplass.

Planforslaget er vurdert iht. forskrift om konsekvens-utredninger (KU), og er vurdert til ikke å være KU-pliktig.

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen den 22.06.2020. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan sees på websidene www.proess.no

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagsstiller. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post: post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 18.09.2020.