Offentleg ettersyn - løyve til etablering av ny oppdrettslokalitet

Offentleg ettersyn - løyve til etablering av ny oppdrettslokalitet

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til etablering av ny oppdrettslokalitet
for laks, aure og regnbogeaure ved Torvneset i Stad kommune.

Omsøkt storleik på lokaliteten er 3600 tonn MTB. Lokaliteten ligg
innanfor eit område avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan
for Eid kommune for perioden 2015-2027.
Søknad med tilhøyrande dokument er tilgjengeleg på Stad kommune
sine nettsider www.stad.kommune.no . Søknaden med tilhøyrande
dokumentasjon er også lagt ut og er tilgjengeleg på kommunehuset
på Eid.

Uttalefristen er utsett med ei veke grunna eit par dagar med tekniske problem knytt til søknadsdokumenta. Ny frist for merknader til søknaden er dermed 18.02.2020. Merknadane skal framleis sendast til [adresse]»
Merknader til søknaden må sendast skriftleg til
Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid eller på mail til
post@stad.kommune.no

Innsyn