Varsel om oppstart av planarbeid for Nordøyrane del 2

Norconsult varslar om oppstart av detaljreguleringsplan for Nordøyrane, del 2. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, Campus og sentrumsbustader.

Planavgrensing for Nordøyrane del 2. 

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Normatic eiendom AS. Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411. Du kan lese meir om planarbeidet i dokumenta som ligg nedst på denne sida.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje verte fanga opp av verkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing (KU). Sjå eige notat med vurdering av KU.

Kom med innspel innan 11. april

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til:

Ane Marie Gjerland
mob. 992 38 874
e-post: ane.marie.gjerland@norconsult.com

Dersom du har opplysningar, synspunkt, merknader, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du skriv til:

Norconsult AS
Postboks 514
6803 Førde

Eller sender e-post til:
ane.marie.gjerland@norconsult.com


Fristen for å sende inn merknader er sett til 11. april 2022.

Meir informasjon:

Brev - varsel om oppstart (PDF, 1001 kB)

Konseptanalyse utarbeidd av arkitekt (PDF, 11 MB)

Notat om KU (PDF, 253 kB)

Referat frå oppstartsmøte 10. desember

Referat frå oppfølgingsmøte 4. januar

Planområdet i Kommunekart