Kunngjeringar

Plankonsulent Nordplan AS utarbeider på vegne av oppdragsgjevar Pelagia AS og Stad Eigedomsutvikling KF ein reguleringsplan som legg rammer og føringar for Detaljregulering for Moldestad næringsområde.
 

Planen er no på avgrensa høyring fram til 13.02.2023

Formannskapet i Stad kommune vedtok 1. desember 2022 å legge ut forslag til temaplan for kultur til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 9. januar 2023. 

Utval for areal og eigedom vedtok 29. november å legge detaljregulering for Alleen 21 på Nordfjordeid ut til offentleg ettersyn.

Nordplan har i medhald av plan og bygningslova §12-8, varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Berstadvatnet drikkevasskjelde i Stad kommune, Plan ID 2022017.

Utval for areal og eigedom 29.11.2022, varsla i sak nr. 22/142 utvida planavgrensing for detaljregulering for Lesto næringsområde og utdjuping av Saltasundet. Planprogram vart samstundes fastsett.

Utval for areal og eigedom vedtok 29. november å legge detaljregulering for Nordøyrane del 2 ut til offentleg ettersyn.

Planprogram for detaljregulering av Kjøde næringsområde vart fastsett av Utval for areal og eigedom den 29. november, med heimel i plan- og bygningslova § 12-9, jf. § 4-1.

 

Formannskapet i Stad kommune vedtok 20. oktober 2022 å legge ut forslag til bustadpolitisk handlingsplan til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 15. november 2022. 

Arealtek AS varslar på vegne av SISA Invest AS om oppstart av detaljregulering for Alleen 21 på Nordfjordeid. Planarbeidet skal legge til rette for bygging av Statens hus.

      

Stadsutviklaren AS varslar om oppstart av detaljregulering for Haugen Landskapshytter på gnr./bnr. 38/122 og 38/7 ved Øvrelidvegen på Haugen.