MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Kunngjeringar

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for oppvekst. 

Kommunedelplan for oppvekst skal vere eit heilskapleg, strategisk verktøy for å sikre barn og unge ein trygg og god oppvekst i kommunen.

Stad formannskap har vedteke oppstart av arbeidet med temaplan for kultur og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. I planprogrammet vert rammene for planarbeidet fastsett.

Frist for å kome med uttale til planframlegget er 01.09.2021

Nordfjord Forsøksstasjon søkjer om klarering av lokalitet og løyve for produksjon av blåskjel og sekkedyr, sukkertare, stortare, blæretang, grisetang, søl, fingertare, butare og raud sjøpølse på området Langesvaet i Stad kommune

Statsforvaltaren har lagt ut på høyring spørsmål og Selje skal reknast som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september. Eventuelle merknader til dette kan sendast Statsforvaltaren innan måndag 23. august 2021, sjå vedlegg. 

 

I samhøve til plan- og bygningsloven §17-4 varslar det om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Stad kommune og Din Bustad Eigedom AS i samband med utbygging av bustadområde B21 i Lunden, Nordfjordeid.

Kommunestyret i Stad kommune vedtok i møte 10.12.2020 sak 20/183 - Detaljregulering for massetak og næringsområde for Kviane. 

Detaljreguleringa for Kviane med planID 2017003 gjeld utviding av eit allereie etablert masseuttak. Reguleringa inneber også at gammal reguleringsplan for masseuttak/næringsområde på Nor – PlanID 2001009 opphevast.

Utval for areal og eigedom vedtok i møte 20.10.2020 i sak F-20/137 å legge framlegg til forskrifter etter hamne og farvasslova ut på høyring i fire veker, jf forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist 17. november.

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune.

  I utvalsmøte for Areal og Eigedom 28.09.2020 SAK 20/125, vart det i medhald av Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, vedteke å legge forslag til endra planavgrensing ut til høyring og offentleg ettersyn