MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kunngjeringar

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet dannar rammene for den lokale idrettspolitikken, både for organiserte og eigenorganiserte aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv. 
 

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for veg og trafikktrygging.
 

Formålet med ein kommunedelplan for veg og trafikktrygging er å få på plass eit strategisk verktøy for å utvikle transportsystema i Stad kommune. Folk skal kunne ferdast trygt som gåande, syklande og som bilistar.

 

Denne hausten skal Stad kommune kartlegge og verdisette alle område som nyttes til friluftsliv i kommunen. Alt skal med, frå større turområde på fjellet til små grønkorridorar mellom bustadområde.

 Jf. plan- og bygningslovens §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Måseneset - Selje - del av gbnr. 260/2 med flere – Stad kommune.

Kommunestyret i Stad vedtok i møte 7. mai 2020 detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt - K-sak 20/064.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bustadbygging på gnr. 56 bnr. 45, nord for Mogrenda bustadfelt.

Ved handsaming av søknadar om etablering eller endring av plassering av akvakulturanlegg, ser ein behovet for ei mindre endring av føresegnene til kommuneplanen sin arealdel forEid 2015-2027. Dette er m.a fordi føresegn 4.3 Akvakultur, ikkje opnar for at fortøying av eit oppdrettsanlegg kanskje utanfor formålsgrense for akvakultur. Det må difor søkast om dispensasjon frå planføresegn 4.3som er tidkrevjande både for næringsaktøren og kommunen. Difor vert det lagt opp til ei mindre endring av kommuneplanen sin arealdel for Eid 2015-2027, jf. pbl. § 11-17.

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

I utvalsmøte for Areal og Eigedom 09.06.2020, vart det vedteke å varsle oppstart av detaljregulering for Selje sentrum i medhald av Plan- og bygnigsloven § 12-8.
Det er Stad kommune som melder oppstart for arbeid med detaljregulering for Selje sentrum og planen skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan. 

Stad formannskap har vedteke at framlegg til Forskrift om politivedtekt, Stad kommune, Vestland fylke vert lagt ut på offentleg høyring slik den ligg føre. 


Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i politilova § 14. Det er ønskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden i normalpolitivedtekta for dei føresegnene som kommunen ønskjer å vedta.