Arbeidsmøte Eidea 27.04.2023

Torsdag 27 april inviterte Stad vekst til eit arbeidsmøte med temaet «Eidea» kor dei som ønsket kunne melde seg på og bidra med innspel og ønskjer for Nordfjordeid sentrum. Rundt 30 personar møtte opp. Eidea er eit konsept som er tenkt å virke som ein krafttank og katalysator for ulike prosjekt til fellesskapet på Nordfjordeid.

Saman jobbar vi for ei strålande framtid på Nordfjordeid

Innleiingsvis hadde Steinar Engeland frå Byrr ein presentasjon kor han viste fram nokre fiktive fotoshop eksemplar med moglegheiter for Nordfjordeid sentrum. Deretter hadde Hanne Toftedal frå Vista analyse ein presentasjon kor hun drog fram samanlikningskommunar Vista analyse har arbeidet med, og eksemplar på gode ting og forbetringspotensiale her i Nordfjordeid. Avslutningsvis var det ein presentasjon frå Alti.

Hanne Toftedals foredrag fokuserte på ulike element som bidreg til å skape eit attraktivt sentrum og la utgangspunktet for arbeidsøkta. Viktigheita av felles innsats frå både private og offentlege aktørar, samt smarte grep for å få sirkulasjon av folk inn i sentrum vart understreka. Fordelen ved samlokalisering av kontorlokala i ein kunnskapsklynge med både offentleg og privat verksemd vart poengtert. Ein slik klynge bør regulerast for næringsformål åleine ettersom det ligg meir peng i leilegheita, og ein kan jo tenkje kva ein då ville gjort om ein som utbyggjarar får moglegheit til å velje.

Eit anna viktig punkt som vart dratt fram er viktigheita av å ha ein levande fyrste etasje. Hanne Toftedal kom med eksemplar frå områdar med kafear og blomsterbutikkar i fyrste etasje.

Hanne Toftedal presiserte at dei beste kommunane utnyttar sine strategiske fortrinn godt. Vidare trakk Toftedal fram seks felles trekk ved kommunar med det mest vellykka arbeidet for næringsutvikling:

  • Ser næringsutviklingsarbeid om ein del av kommunen arbeid for gode lokalsamfunn og positiv befolkningsutvikling.
  • Tek utgangspunkt i eigen kommunes geografiske og næringsmessige moglegheiter og utfordringar.
  • Er oppteken av å utvikle og halde fast på ein langsiktig strategi for næringsutvikling.
  • Er oppteken av at arbeidet er godt forankra i både kommunens administrative og politiske leiing.
  • Involverer lokalt næringsliv i strategisk planlegging.
  • Ser eige arbeid som ein del av regionens arbeid for positiv næringsvekst.

Det viktigaste er å ha drivkrefter som ønskjer og klarar å skape noko! Nytt innhald i sentrum handlar om å skape variasjon i tilbod og aktivitetar, handel åleine reddar ikkje sentrum. Sentrum må vere attraktivt for både innbyggarar og bedrifter. Bustadattraktivitet og næring heng med andre ord nært saman. Under arbeidsøkta fekk kvar gruppe tildelt eit kart og ein oppgåve kvar.

Under kan du lese gruppenes innspel, fordelt etter tema: