MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er ein fagperson som du kan ta kontakt med i alle fasar av ein kreftsjukdom. Kreftkoordinator er eit lågterskeltilbod for kreftpasientar, pårørande, helsepersonell og andre. Kreftkoordinator skal medverke til at du som vert sjuk og dine pårørande skal få dei tenestene og dei tilboda som du har rett på. Kreftkoordinator skal undervise, gi opplæring og råd til aktuelle samarbeidspartnarar og arbeide for gode rutinar og system i kommunane si kreftomsorg.

Kva kan kreftkoordinator hjelpe deg med?

  • Koordinere helsetenester for deg som er kreftramma
  • Rettleiings- og støttesamtalar og hjelp til meistring
  • Sette deg i kontakt med ressurspersonar eller støtteinstansar som til dømes Kreftforeningen
  • Informere om relevante kurs og anna opplæring
  • Ivareta barn og unge som pårørande

Kven kan ta kontakt?

  • Du som har ein kreftsjukdom som anten skal inn i eller allereie er under behandling
  • Du som er pårørande eller er i nettverket til ein som har ein kreftsjukdom
  • Du som er ferdig med behandling og har behov for å snakke med nokon

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Du treng ikkje henvisning. Du kan også få andre til å ta kontakt på dine vegner, til dømes fastlegen din eller nokon frå sjukehuset.

Ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling arbeider tett med kreftkoordinator. Desse arbeider til dagleg på sjukeheim eller i heimetenesta i kommunen din.

Kontakttider

Kreftkoordinator har kontor på Nordfjord sjukehus og dekkjer kommunane Stad, Stryn og Vågsøy i Kinn kommune. Ho kan treffast på desse tidspunkta:

Oddetalsveker 08:00-15:00 mandag tysdag onsdag
Partalsveker 08:00-15:00 tysdag og torsdag

Kontorstad

Nordfjord sjukehus kvar tysdag og annakvar onsdag (oddetal)
Stryn legekontor måndag oddetal og torsdag partal


 

Kontakt

Susanne Sollid
kreftkoordinator
E-post
Mobil 468 02 523